]
 
] ] ]
]
Site Navigation
]
] ]

  
] ] ]
]
Dignified Human Space

In the Netherlands health and cycling are inextricable linked with each other, but the costs and benefits of this popular activity - with a view on health - are unknown. Research can clarify this and can result in proposals for action which can be undertaken.

A Dutch version of ’ Dignified Human Space ’ can be taken into account, the improvement of the existing infrastructure for cycling and walking, and the impact this attractive approach may on health. Also the importance of obtaining the European standards concerning air pollution and sound pollution must be taken into consideration.

In Dutch only for now:

Samenvatting

Gezondheid en fietsen zijn in Nederland onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar de kosten en baten zijn van deze populaire activiteit met het oog op de gezondheid zijn onbekend. Onderzoek kan hierover opheldering geven en resulteren in voorstellen voor acties die ondernomen kunnen worden. Daarbij moet  een Nederlandse versie van ‘Dignified Human Space‘ in aanmerking genomen worden, de opwaardering van de bestaande infrastructuur voor fietsen en lopen, en de effecten die deze aansprekende benadering kan hebben op de gezondheid. Ook het belang van het halen van de Europese normen inzake luchtverontreiniging en geluidsbelasting moet daarbij in beschouwing genomen worden.

 

Redenering

De samenvatting van de nota “Natuur en Gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden” (RMNO, 2004) haalt het belang van het dagelijks bewegen aan. Het is zorgelijk dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking niet voldoet aan de bewegingsnorm (tenminste vijf dagen per week 30 minuten matig intensief bewegen), terwijl 12 % van de Nederlanders zelfs geen enkele dag 30 minuten lichaamsbeweging van enige intensiteit haalt. Op dit moment heeft 36% van de Nederlanders matig overgewicht en 12% een ernstig overgewicht oftewel obesitas. Het aantal mensen met (ernstig) overgewicht zal de komende jaren verder stijgen (RIVM, september 2004). Wat daaraan te doen?

 

Drie statistieken zijn erg belangrijk in dit verband: Nederland is het dichtstbevolkte land in Europa (387 mensen per km2), bijna 90% van de bevolking woont in stedelijke gebieden (Eurostat) en 27% van alle verkeersbewegingen worden per fiets afgelegd.  Omdat mensen zo dicht op elkaar wonen, kunnen fietsbewegingen in het leven van alle dag worden ingebouwd. Maar ook een groot aantal verkeersbewegingen die per auto wordt gedaan en die minder dan de 5 km bedragen, vormen een goed fietsbare afstand.

Wat zou het effect op de gezondheid zijn als het aandeel van de fiets zou dalen of stijgen met 1%? Hoeveel zou het kosten om zo’n stijging te bewerkstelligen of zo’n daling te voorkomen. Wat zou daar voor nodig zijn en wat zou de ‘gezondheidsopbrengst’ zijn?

 

Nederland had een ‘Master Plan Fiets’ in het midden van de jaren negentig, maar heeft sindsdien de verantwoordelijkheid doorgeschoven naar de gemeentebesturen. Doen zij voldoende om het fietsen te stimuleren of is er toch weer een nationale focus nodig? Landen zoals Het Verenigd Koninkrijk en de USA maken al beleidsverbindingen tussen gezondheid en fietsen teneinde een gezondheidseffect te bereiken. Nederland zou dat ook moeten doen. Om daarin effectief te zijn moet het beleid gericht zijn op de stedelijke gebieden waar veel mensen wonen. Nederland kan het zich niet permitteren om te wachten – maar moet dan wel weten wat de kosten zullen zijn en wat de voordelen van de te nemen acties zullen zijn.

 

Ook Europese richtlijnen onderstrepen het belang van het nemen van acties nu in toenemende mate infrastructurele werken uitgesteld of afgelast worden doordat het aanleggen daarvan de Europese normen inzake luchtverontreiniging en geluidsbelasting dreigt te overschrijden. Aanvullende maatregelen die er toe leiden dat er meer gefietst gaat worden kunnen het overschrijden van deze normen voorkomen en de mobiliteit bevorderen. Met name het substituëren van korte autoritten van minder dan 5 kilometer door verplaatsing per fiets is daarbij aantrekkelijk.

 

In Italië, Colombia en Zuid Afrika is het begrip “Dignified Human Space” ontwikkeld. Dit houdt in dat in die landen de ruimte zodanig ingericht wordt dat fietsers zich veilig voelen in een aantrekkelijke omgeving, en zich daardoor trots en aangemoedigd voelen om te gaan fietsen in een specifiek voor hen aangelegde infrastructuur.

In Italië wordt de infrastructuur in het bebouwde gebied verbeterd teneinde fietsers het voor hen verloren gegane belang ten opzichte van de auto, terug te geven. In Colombia worden er parken aangelegd en wordt groen geplaatst, langs en tussen fietspaden. In Zuid Afrika verbetert men de kruispunten door er aantrekkelijke plekken van te maken om naar toe en langs te gaan.

 

Conclusie

Het is noodzakelijk te onderzoeken:

  • Wat de gezondheidseffecten zouden zijn als het aandeel van de fiets in het verkeer zou verhogen of zou dalen met 1%.
  • Wat de effecten zouden zijn op het gezondheidsbudget als het aandeel van de fiets zou verhogen of zou dalen met 1%.
  • Wat er beleidsmatig zou moeten worden gedaan om zo’n winst te bereiken of zo’n afname te voorkomen.
  • Welke investeringen nodig zou zijn om de Nederlandse variant van “Dignified Human Space” te realiseren en welke elementen daarin betrokken zouden moeten worden.
  • Welke bijdrage het creëren van “Dignified Human Space” zou hebben op het voorkomen van het overschrijden van de Europese normen inzake luchtverontreiniging en geluidsbelasting.

 

]
] ]

Page Last Modified: 18 May 2005 10:20am

] ] ]
]
Copyright Velomondial 2005 Powered by SOOP Portal version Raven RC2
]
] ]